Kat - kassen

KAT står for Kognitiv Affektiv Træning, og den grundlæggende ide er at lade visuelle, konkrete værktøjer hjælpe os til at kommunikere sammen. KAT-kassens materialer tilbyder en inspirerende ramme for samtaler om glæder, sorger, udfordringer og problemløsning. KAT-kassen har til formål at hjælpe beboeren til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer. KAT-kassen består af i alt 8 elementer, som alle er enkelte figurer, skabt til at være et stærkt visuelt symbol, som beboeren kan bruge til at udtrykke sine følelser gennem. Der lægges vægt på beboerens egne sociale- og udviklingsmæssige erkendelsesprocesser, som en hjælp til at støtte beboeren i at forstå, hvordan de indre sammenhænge mellem tanker og følelser er med til styre dets handlinger. Det kognitive står for de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser og erkendelser, der karakteriserer menneskers bevidste og ubevidste tankevirksomhed. Det affektive står for de processer, som omhandler emotioner, indre og ydre sansninger, intuition og kropsbevidsthed. Ved at træne beboeren i disse processer, kan beboeren hjælpes til større emotionel selvforståelse og bedre sociale færdigheder.

I vores faglige tilgange i øvrigt, er vi inspireret af flere supplerende pædagogiske metoder, som altid tager udgangspunkt i individet og dets aktuelle problemstilling. Vi læner os op ad tanker fra relationspædagogik, mentalisering, og den anerkendende samt recovery-orienterede tilgang

Teachh

I dag bliver TEACCH-metoden anvendt i det pædagogiske arbejde med unge og voksne med autisme. TEACCH er en af grundstenene i Huset Cura, fordi den arbejder med det HELE menneske, og ikke bare med diagnosen. I TEACCH-pædagogikken kan man skabe udvikling, fremgang og livskvalitet ved at bruge alle de faglige og tidsmæssige ressourcer, der skal til for hele tiden at forstå, tilpasse og udvikle tilgangen til den enkelte.
 • ​At vi skal respektere og anerkende mennesker med autisme
 • At samarbejdet med pårørende og med de forskellige tilbud (botilbud, dagbeskæftigelse, fritidsaktiviteter osv.) som vores beboere med autisme befinder sig i, er yderst vigtigt
 • ​At medarbejderne skal have en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme
 • At mennesker med autisme må forstås på deres egne præmisser, ikke kun på vores. De repræsenterer en anderledes og unik kultur. En kultur vi som personalet skal respektere og som de har ret til at bevare. Retten til at bevarer deres interesseområder og særpræg
 • At det er vigtigt at have fokus på beboerens styrker og interesser, for derigennem at skabe motivation
 • At hver enkelt beboer beskrives grundigt – ikke blot som en person med autisme, men som en helt unik person. At der udarbejdes individuelle handleplaner
 • At medarbejderne tænker i alternativ mening – det, der giver mening for dig, giver ikke nødvendigvis mening for mennesker med autisme. Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere er gode til at tænke i forskellige strategier og modeller ud fra beboerens særlige evner, særinteresser og behov. Det kan være i form af visualisering, konkretisering, systematisering samt organisering af tid og rum. Det kan være støtte via farvekoder, tegn, boardmaker, social stories eller lignende guide systemer
 • At pædagogik er en dynamisk proces, der konstant må finde nye løsninger​
 • At alle aktiviteter tilrettelægges med henblik på at udvide beboerens selvstændighed og handlemuligheder

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.
 • Afledning
 • Affektsmitte
 • Affektive metoder
 • Ved fysisk kontakt
 • At hjælpe beboeren til at ‘lande igen

Ofte stillede spørgsmål

For nemheds skyld er her nogle ofte stillede spørgsmål fra forældre eller myndigheder og vores svar. Hvis du har andre spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte os.

Huset Cura ligger i Ishøj, i naturrige omgivelser med mindre end 5 km. til både Taastrup station og Ishøj station.

Der er 5 store værelser i huset og dermed er der plads til unge.

BOOK EN KONSULTATION

I Huset Cura bestræber vi os på at bidrage til det enkelte individs personlige udvikling. Dette gør vi med henblik på at påvirke individet til at tage ansvar for eget liv såvel som at tage del i samfundets udvikling fremadrettet